Arquivo da categoria ‘Didáctico’

Preposicións: a, aga, agás, ante, após, ata, até, baixo, bardante, cabo, canda, cas, catar, con, conforme, consoante, consonte, contra, de, deica, dende, des, desde, durante, en, entre, excepto, fóra, malia, mediante, menos, onda, para, perante, por, quitando, sacado, sacando, salvante, salvo, segundo, sen, senón, sinte, so, sobre, tirante, tras, xunta.

Anotación: podería incluí-la preposición “pra”, mais a RAG non recomenda o seu uso na escrita (na fala si que se pode usar, de feito, eu recoméndoo). Ver artigo Pra que? Tamén se poderían incluí-las preposicións “antre” e “ontre”, que son variantes de “entre”. Ver artigo Ontre, antre e entre.

Locucións preposicionais: á beira de, a carón de, a causa de, a diferenza de, a forza de, a par de, á parte de, a pesar de, a poder de, a por de, a prol de, a rente(s) (de), a respecto de, a son de, a través de, abaixo de, acerca de, ademais de, alén de, amais de, antes de, ao/ó par de, ao/ó pé de, ao/ó redor de, aquén de, arredor de, arriba de, atrás de, baixo de, bardante de, beira de, cabo de, canto a, cara a,  cas de, cerca de, cima de, co gallo de, con respecto a, conforme a, contra de, de par de, debaixo de, dentro de, derredor de, derriba de, despois de, detrás de, diante de, en canto de, en favor de, en fronte de, en lugar de, en par en, en troques de, en vez de, encima de, encol de, enriba de, fóra de, fronte a, lonxe de, no canto de, por ante, por causa de, por cousa de, por culpa de, por medio de, por mor de, preto de, respecto a, respecto de, riba de, sobre de, tocante a, tras de, verbo de, xunto a, xunto de.

CONXUNCIÓNS E LOCUCIÓNS CONXUNTIVAS

 • Copulativas: a mais, e, e mais, mais, nin.
 • Disxuntivas e distributivas: ben…ben, cal…cal, nin…nin, ora…ora, ou, ou…ou, (que)…que, quer…quer, volta…volta, xa…xa.
 • Adversativas: a menos que, aga que, agás que, agora ben, agora que, aínda que, así e todo, bardante que, con todo, e iso que, emporiso, en troques, excepto que, fora de que, inda que, mais, menos que, mentres (que), no entanto, non obstante, ora ben, ora que, pero, porén, por iso, quitado que/quitando que, sacado que/sacando que, senón, senón que, só que.
 • Concesivas: a pesar de que, a pouco que, aínda que, así, ben que, embora, inda que, máis que, mal que, malia que, mesmo que, nin que, por (+adx) que, por máis que, por moito que, por pouco que.
 • Condicionais: a menos qur, a non ser que, a nada que, a non ser que, a pouco se, aga que, aga se, agás que, agás se, bardante que, cando, caso de que, catar se, con que, con tal de que, con tal que, de non ser que, de non ser se, en caso de que, excepto que, excepto se, onda non, quitado que, quitado se, quitando que, quitando se, sacado que, sacado se, sacando que, sacando se, salvo que, salvo se, se, sempre que, senón que.
 • Causais: como, como queira que, dado que, pois, pois que, por causa de que, por cousa de que, por culpa de que, por mor de que, porque, posto que, que, visto que, xa que.
 • Consecutivas: (así) pois, (así) que, conque, daquela, de aí que, de forma que, de maneira que, de modo que, de xeito que, entón, logo, por conseguinte, por tanto, tan(to)…que, xa que logo.
 • Finais: a fin de que, a que, en favor de que, para que, porque, que.
 • Locativas: onde, onde queira que.
 • Modais: (así) como, ben como, coma se, como queira que, como se, conforme, de forma que, de maneira que, de modo que, de xeito que, mal como, segundo, sen que, (tal) cal, (tal) como, tal e como.
 • Temporais: aínda ben non, antes de que, antes que, ao/ó que, apenas, após que, asemade, así que, ata que, até que, axiña que, cada vez que, cando, cando queira que, decontado que, deica que, dende que, des que, desde que, deseguida que, despois de que, despois que, en canto, en tanto, entretanto, entrementres, inda ben non, logo que, mal, mentres, mentres tanto, namentres, non ben (por) en canto, sempre que, tan cedo, tan axiña, tan presto, tan pronto.
 • Comparativas: ca, como, coma, que.
 • Completivas: que, se.

 1. Hidróxeno
 2. Helio
 3. Litio
 4. Berilio
 5. Boro
 6. Carbono
 7. Nitróxeno
 8. Oxíxeno/Osíxeno
 9. Flúor
 10. Neon
 11. Sodio
 12. Magnesio
 13. Aluminio
 14. Silicio
 15. Fósforo
 16. Xofre
 17. Cloro
 18. Argon
 19. Potasio
 20. Calcio
 21. Escandio
 22. Titanio
 23. Vanadio
 24. Cromo
 25. Manganeso
 26. Ferro
 27. Cobalto
 28. Níquel
 29. Cobre
 30. Cinc
 31. Galio
 32. Xermanio
 33. Arsénico
 34. Selenio
 35. Bromo
 36. Cripton
 37. Rubidio
 38. Estroncio
 39. Itrio
 40. Circonio
 41. Niobio
 42. Molibdeno
 43. Tecnecio
 44. Rutenio
 45. Rodio
 46. Paladio
 47. Prata
 48. Cadmio
 49. Indio
 50. Estaño
 51. Antimonio
 52. Telurio
 53. Iodo
 54. Xenon
 55. Cesio
 56. Bario
 57. Lantano
 58. Cerio
 59. Praseodimio
 60. Neodimio
 61. Promecio/Prometio
 62. Samario
 63. Europio
 64. Gadolinio
 65. Terbio
 66. Disprosio
 67. Holmio
 68. Erbio
 69. Tulio
 70. Iterbio
 71. Lutecio
 72. Hafnio
 73. Tántalo
 74. Volframio
 75. Renio
 76. Osmio
 77. Iridio
 78. Platino
 79. Ouro
 80. Mercurio
 81. Talio
 82. Chumbo
 83. Bismuto
 84. Polonio
 85. Astato
 86. Radon
 87. Francio
 88. Radio
 89. Actinio
 90. Torio
 91. Protoactinio
 92. Uranio
 93. Neptunio
 94. Plutonio
 95. Americio
 96. Curio
 97. Berquelio
 98. Californio
 99. Einsteinio
 100. Fermio
 101. Mendelevio
 102. Nobelio
 103. Laurencio
 104. Rutherfordio
 105. Dubnio
 106. Seaborxio
 107. Bohrio
 108. Hassio
 109. Meitnerio
 110. Darmstadtio
 111. Roentgenio
 112. Copernicio
 113. Ununtrio
 114. Flerovio
 115. Ununpentio
 116. Livermorio
 117. Ununseptio
 118. Ununoctio